O projektu

Institucija voditelja projekta:

Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Božidar Šantek       Publikacije

Sažetak :

Ovaj projekt bavi se razvojem održivih bioprocesa za proizvodnju biokemikalija [mikrobnih lipida (posebno poli-nezasićenih masnih kiselina), L-laktata, 2,3-butandiola i polifenola] iz sekundarnih lignoceluloznih sirovina (npr. ostataka šumarstva i prerade drva, pšenične slame, kukuruzovine i kukuruznih oklasaka, otpadne trave, kore banane i cikle, mahune graška, ljuske luka, ljuske kakaovog zrna i oraha). Predobrade tih sirovina provodit će se u visokotlačnom reaktoru uz primjenu metode koja koristi razrijeđenu kiselinu ili lužinu. U drugom stupnju predobrade, čvrsti ostatak (iz visokotlačnog reaktora) bit će podvrgnut procesu hidrolize pomoću komercijalnih enzimskih preparata ili mikroorganizama s relativno velikom celulitičkom aktivnošću. U ovom istraživanju dobiveni hidrolizati lignoceluloznih sirovina biti će analizirani, korigirat će im se sastav, te će se primijeniti za proizvodnju biokemikalija. Istraživanje proizvodnje biokemikalija bit će fokusirano na provođenje bioprocesa na polučvrstim ili čvrstim supstratima u horizontalnom rotirajućem cijevnom bioreaktoru. Odabrat će se najadekvatniji mikroorganizmi za proizvodnju proučavanih biokemikalija čije će osobine biti poboljšane primjenom metoda genetičkog inženjerstva. Za izdvajanje i pročišćavanje tih biokemikalija bit će razvijeni postupci koji će biti integrirani s procesom njihove proizvodnje da bi se poboljšali ekološki i ekonomski aspekti tih bioprocesa. Održivost proizvodnje proučavanih biokemikalija bit će procjenjena na osnovi LCA. Najefikasnija i održiva konfiguracija proučavanih bioprocesa će se definirati na osnovi LCA rezultata, te će se razviti procedura za povećanje mjerila. Procedura za povećanje mjerila će se bazirati na razvijenom integralnom matematičkom modelu bioprocesa i ostalim kriterijima za povećanje mjerila. Novi integrirani bioprocesi za proizvodnju biokemikalija iz sekundarnih lignoceluloznih sirovina glavni su rezultat ovog projekta.

OPB-SLS